Make your own free website on Tripod.com
Spelet Boule pétanque 
ALLMÄNNA REGLER  

§1 Pétanque är en sport där man kan spela:  

     tre spelare mot tre (trippel).  
     två spelare mot två (dubbel).  
     en spelare mot en (singel).  

I trippel har varje spelare två klot. I dubbel har varje spelare tre klot. 

I singel har varje spelare tre klot. Varje annan speltyp är förbjuden. 

§2 

2a) Petank spelas med klot godkända av FIPJP. Följande normer gäller:  
a) Kloten skall vara av metall. 
b) Klotens diameter skall vara mellan 7,05 cm (min) och 8,00 cm (max). 
c) Klotens vikt skall vara mellan 650 g (min) och 800 g (max). Fabrikanternas märke och viktangivelse skall vara inpräglade och alltid läsbara. 
d) Kloten får varken vara blytyngda eller sandtyngda och allmänt inte vara preparerade alls efter tillverkningen hos en av FIPJP godkänd fabrikant. Emellertid får spelarens namn eller initialer vara ingraverade.  

Svensk anpassning 

2b) Spelare som syndar mot det som sagts i d) blir omedelbart diskvalificerad. Samma straff får hans medspelare. Följande två fall kan 
uppstå:  

1) Förfalskade klot: spelare riskerar licensindragning för en tid som bestämts av Förbundet plus eventuella andra straff som  Förbundet kan utdöma. 

 2) Preparerade klot: spelare riskerar licensindragning för en tid som bestämts av Förbundet, förbud att delta i svensk  mästerskapstävling, eventuell kvaltävling till svenskt mästerskap samt internationella tävlingar, under en tid av mellan tre (3) och fem (5) år.  

Om det är fråga om lånade klot och ägaren är känd skall denne avstängas under en tid av två (2) år. Detta gäller i båda fallen. 

Om ett klot som varken är förfalskat eller preparerat, men ändå ej reglementsenligt enligt a), b) eller c), påträffas måste det bytas ut det. 
Spelaren kan byta ut hela setet. Anmärkningar angående dessa punkter skall göras endast före en matchs början. Det ligger i spelarnas intresse att försäkra sig om att deras och motståndarnas klot svarar mot de angivna normerna. Protest angående punmkt d) kan tas emot under pågående match. Från och med den tredje omgången gäller att om någon anklagar en motståndare för att ha felaktiga klot - och detta ej stämmer - bestraffas det anklagande laget med tre (3) poäng, som adderas till motståndarens tagna poäng. 

Om ett klot har öppnats är den protesterande ansvarig. Är kloten justa måste han ersätta dem, men i inget fall kan han dömas att betala några skadestånd. Domaren och tävlingskommittén kan när som helst kontrollera en eller flera spelares klot. 

2c) Målkulor (lillar) är uteslutande av trä. Diametern måste vara mellan 25 mm (min) och 35 mm (max). Målade målkulor, oavsett färg, är 
tillåtna om färgen medger bättre sikt. 

§ 3 Innan en tävling påbörjas skall alla spelare, om så anmodas, ha uppvisat sina licenser. En domare kan närsomhelst begära att få se 
licensen och man är skyldig att visa licensen för motståndaren, före matchstart, om denne så begär. 

Licensen måste vara utformad enligt Förbundets interna administrativa regler och vara försedd med ett stämplat fotografi av innehavaren, 
samt dennes underskrift. 

Svensk anpassning 

§4 Det är förbjudet för en spelare att byta klot eller lille under en match, utom i följande fall:  
a) De kan ej återfinnas. Tiden för sökning är begränsad till fem (5) minuter. 
 b) De går sönder. I detta fall räknas den största biten vid mätning och/eller poängberäkning. Om det finns fler klot att spela, ersätts den största delen av den - efter eventuell mätning - av ett klot med en diameter så nära det trasiga klotets/lillens som möjligt. Vid nästa spelomgång får spelaren byta till ett nytt set.  
 
 

SPEL 

§5 Petanksporten spelas på allt slags underlag. Emellertid kan tävlingsarrangören eller domaren hänvisa spelarna att mötas på en markerad bana. I detta fall måste banan vara minst 4 meter bred och 15 meter lång för nationella mästerskap eller internationella tävlingar. För andra tävlingar kan respektive förbund ge dispens angående dessa mått, dock utan att gå under 12 x 3 meter. 

Matcherna spelas till 13 poäng med möjlighet att spela gruppspels- och kvalmatcherna till 11 poäng. 

§6 Spelarna måste lotta om vilket lag som skall välja spelbana - i de fall spelbana inte anvisats av tävlingsledningen - och kasta lillen lillen 
först. Vem som helst inom det lag som vunnit lottningen väljer utgångspunkt och gör en ring så att alla spelarnas fötter får plats i den. Emellertid kan inte ringen vara mindre än 35 cm eller större än 50 cm i diameter. Ringen måste ritas minst en meter från hinder eller gräns till förbjudet område, och när det gäller fria spelytor minst två meter från andra ringar. 

Fötterna måste vara innanför ringen helt och hållet. Man får inte gå ur och inte heller lämna marken helt förrän det kastade klotet har landat på marken (se §24). Ingen annan kroppsdel får vidröra marken utanför ringen. För spelare i rullstol måste ringen finnas mellan hjulen, och fotpallen i linje med ringens kant. 

Den som gör utkastet av lillen är ej tvungen att kasta sitt klot som förste man. När två lag är anvisade spelbana får de inte utan domarens tillstånd byta den anvisade spelbanan. 

Svensk anpassning 

§7 För att en utkastad lille skall vara giltig måste: 

1) avståndet mellan lillen och ringens närmaste kant vara (*):  

     4 m minimum och 8 m maximum för MINIORER  
     5 m minimum och 9 m maximum för YNGRE JUNIORER  
     6 m minimum och 10 m maximum för JUNIORER  
     6 m minimum och 10 m maximum för SENIORER  

2) utkastringen vara minst en (1) meter från hinder och från gränsen till förbjudet område. 

3) lillen vara minst en (1) meter från hinder och från närmaste gräns till förbjudet område. 

4) lillen vara synlig för spelare vars fötter vidrör ringens innersta streck och vars kropp är helt upprätt. Vid eventuell protest gäller domarens utslag utan diskussion. 

Nästa utkast görs från en ring ritad kring den punkt där lillen befann sig i slutet av föregående omgång. Utom i följande fall:  

     om ringen skulle vara mindre än en (1) meter från hinder eller från gräns till förbjudet område.  
     om utkast av lillen inte kan göras inom fastställt avstånd.  

I första fallet ritar spelaren en ring en (1) meter från hindret eller gränsen till förbjudet område. I det andra fallet kan spelaren backa, i föregående omgångs spelriktning, ända tills han har möjlighet att kasta lillen till det maximalt tillåtna kastavståndet, men inte längre. Denna möjlighet erbjuds endast om lillen inte kan kastas i någon riktning till det maximala avståndet. Om lillen ej hamnat reglementsmässigt efter tre försök, överlämnas den till motspelaren som också förfogar över tre försök, och som kan backa ringen enligt de ovan beskrivna villkoren. I detta fall kan man inte ändra ringens läge om detta lag inte lyckas med sina tre kast. I vilket fall behåller laget som har förlorat lillen efter tre kast rätten att kasta första klotet. 

§8 Om lillen vid utkastet stoppas av en domare, en spelare, en åskådare, ett djur eller föremål i rörelse, är utkastet ogiltigt och måste göras om utan att kastet räknas bland de tre som spelaren eller laget har rätt till. Om, efter lillens utkast, ett första klot spelas, äger motståndaren fortfarande rätt att bestrida dess regelmässiga läge. Om invändningen visar sig vara riktig kastas lillen om och klotet spelas om. Om däremot motståndaren också har spelat ett klot är lillen giltig och ingen protest kan läggas angående lillens läge. 

För att kasta få om lillen måste endera båda lagen ansett utkastet vara ogiltigt, eller domaren så beslutat. Det är då omöjligt att gå tillbaka till föregående utkast. Om ett lag handlar annorlunda förlorar den rätten att kasta lillen. 

§9 Lillen är död i följande sex fall:  

     1) om den efter att ha kastats ej befinner sig inom de gänser som beskrivits i §7. 

     2) om den under spel förflyttas till förbjudet område, även om den kommer tillbaka till tillåtet område. Lille som ligger på gränsen till förbjudet område är spelbar. Den är död endast när den helt har passerat gränsen till förbjudet område eller dödlinje, det vill säga när den helt befinner sig bortanför denna gräns. Vattenpöl där lillen flyter fritt räknas som förbjudet område. 

     3) då den förflyttade lillen, trots att den befinner sig i tillåtet område, inte är synlig från ringen enligt §7. Lille skymd av klot räknas dock inte som död. Domare får tillfälligtvis ta bort ett klot för att förvissa sig om huruvida lillen är synlig eller ej. 

     4) om den under spelets gång förflyttas längre än 20 meter eller mindre än tre (3) meter från utkastringen. 

     5) om den under spelets gång förflyttas och ej kan hittas. Tiden för eftersökning är begränsad till fem (5) minuter. 

     6) när ett förbjudet område finns mellan lillen och utkastringen.  

§10 Det är absolut förbjudet att ta bort, flytta, trampa på eller sopa bort eventuella hinder som finns på banan. Dock får spelaren som skall kasta lillen känna på nedslagsplatsen med något av sina klot genom att slå på marken högst tre gånger. Dessutom får spelaren eller någon av hans medspelare plana ut eventuellt hål som närmast föregående klot gjort. 

Om ovanstående punkter inte beaktas riskerar spelarna följande straff: 

     1) varning. 

     2) annullering av det spelade klotet eller klot på väg att spelas. 

     3) diskvalificering av laget. 

     4) diskvalificering av bägge lagen i fall av överenskommelse.  

§11 Om lillen plötsligt är skymd av ett löv eller av en pappersbit skall dessa föremål avlägsnas. Skulle den liggande lillen flytta sig på grund av blåst eller markens lutning eller dylikt skall den placeras tillbaka på sin ursprungliga plats, under förutsättning att den var markerad. Så är också fallet om lillen av misstag flyttas av domare, en spelare, en åskådare, ett klot eller en lille från ett annat spel, ett djur eller något föremål i rörelse. För att undvika tvist bör spelarna markera lillen. Ingen protest kan godtas angående icke markerat klot 
eller lille. Lille i vattenpöl är spelbar om den inte flyter (se §9). 

§12 Om lillen förflyttas till en annan spelbana är den spelbar med reservation för de i §9 beskrivna punkterna. Spelare som spelar mot 
denna lille skall vänta, om så behövs, tills de andra spelarna avslutat sin påbörjade omgång för att avsluta sin egen omgång. Spelare 
berörda av denna paragraf måste ge prov på tålamod och sportslighet. 

§13 Om lillen går död uppstår tre fall:  

     a) båda lagen har klot kvar. Omgången är oavgjord. 

     b) endast ett lag har klot kvar. Detta lag får lika många poäng som de har klot kvar att spela. 

     c) inget lag har klot kvar. Omgången är oavgjord.  

Den lille anses död som inte kunnat återfinnas fem (5) minuter efter det att den förlorats. 

§14 
1) Om en träffad lille stoppas av åskådare eller en domare bibehåller den sin stopposition. 

2) Om en träffad lille stoppas av en spelare kan hans motståndare välja mellan att  

     a) låta lillen ligga på sin nuvarande plats. 

     b) lägga lillen på sin ursprungliga plats. 

     c) lägga lillen i en förlängning av en linje från  

ursprungsplatsen till den nuvarande platsen, men inom tillåtet område och på så sätt att omgången kan fortsättas. Punkterna b) och c) kan efterföljas endast om lillens plats tidigare markerats. Om så inte är fallet, skall lillen ligga kvar på sin nuvarande plats. 

§15 Om en lille under spelets gång har förflyttats utanför den anvisade banan, skall den i följande omgång kastas från den plats den hade 
innan den blev förflyttad under förutsättning att (§7):  
a) utkastringen kan ritas en meter från hinder eller från gränsen till förbjudet område. 
b) utkast av lille kan göras på regelmässigt avstånd.  
 
 
 
 

KLOTEN 

§16 Första klotet kastas av en spelare ur det lag som vunnit lottningen om lillen eller senaste omgången. Spelaren får varken använda 
något föremål eller dra ett streck på marken för att markera nedslagsplatsen. När han spelar sitt sista klot får han inte ha ett extra klot i andra handen. Det är förbjudet att fukta klot eller lille. Om det först spelade klotet rullar in på förbjudet område, är det motståndarens tur att spela och detta växelvis så länge som det inte finns några klot inom tillåtet område. Om, efter ett skott eller lägg, inga klot finns kvar inom tillåtet område, skall man använda bestämmelserna i §29 angående klot som ligger på samma avstånd från lillen. 

§17 Under den föreskrivna tid en spelare behöver för att kasta sitt klot måste såväl åskådare som spelare iakttaga tystnad. Motståndarna får varken gå, gestikulera eller göra någonting som kan störa spelaren. Endast hans medspelare får vistas mellan lillen och utkastringen, för att markera nedslaget. 

Motståndarna skall befinna sig bortanför lillen eller bakom spelaren och i båda fallen på sidan om och minst två (2) meter från den ena eller den andra. Brott mot dessa regler kan leda till diskvalificering från tävlingen om varning dessförinnan inte hörsammats. 

§18 Ett kastat klot får inte kastas om. Emellertid måste man kasta om alla klot vars bana mellan ringen och lillen ofrivilligt blir avslutad eller ändrad på grund av krock med klot från annan bana, med djur eller med alla slags föremål i rörelse (boll etc), likaså i fallet beskrivet i §8, andra stycket. 

Ingen får, i försökssyfte, kasta sitt klot i spelet. När arrangörerna har ritat spelbanor, måste lillen kastas i den till varje lag anvisade banan. Under en omgång är de klot och lillar som går utanför de ritade banorna godkända (utom i §9 och 19:s bestämmelse). Till följande omgång måste spelarna fortsätta på den till dem anvisade spelplanen. När spelterrängen är begränsad av staket, måste staketet finnas utanför dödlinjen och minst 0,30 m från den. Dödlinjen skall omge spelbanorna på ett maximalt avstånd av fyra (4) meter. Dessa bestämmelser gäller naturligtvis även finalbanorna. 

§19 Ett klot är dött så fort det passerar förbjudet område. Ett klot på gränsen till tillåtet område är godkänt. Det är dött enbart efter att i sin helhet ha passerat gränsen till förbjudet område eller dödlinje, dett vill säga när det befinner sig helt bortanför denna gräns. Om klotet kommer tillbaka in på tillåtet område, vare sig på grund av terrängens lutning eller för att det studsar mot rörligt eller orörligt hinder, skall klotet omedelbart tas bort och allt det vidrört efter sin vandring i förbjudet område återläggas på sin plats. Ett dött klot måste omedelbart tas bort från banan. Om så ej sker anses det godkänt så fort ett annat klot har spelats. 

§20 Spelat klot, stoppat av åskådare eller domare, bibehåller sin stopposition. 
Spelat klot, stoppat av medspelare, är dött. 
Spelat klot, stoppat av motståndare, kan efter spelarens behag antingen spelas om eller lämnas vid stopposition. 

Om ett tidigare spelat klot, efter att ha blivit skjutet eller träffat, är stoppat av en spelare, kan motståndaren till den syndande spelaren:  

     a) lämna det vid stopposition. 
     b) lägga det i en förlängning av en linje från det träffade föremålets (klot eller lille) ursprungliga plats till klotets stopposition, dock inom tillåtet område och endast under förutsättning att föremålets tidigare plats varit märkt.  

Spelare som avsiktligt stoppar ett klot diskvalificeras omedelbart, likaså hans lag. 

§21 Så fort lillen är kastad disponerar varje spelare en tid av maximum en (1) minut för att kasta sitt klot. Denna tidsfrist löper från det att lillen eller spelat klot har stannat eller, om en mätning behöver göras, så fort detta är gjort. 

Dessa bestämmelser gäller också för utkastet av lillen efter varje ny omgång. Spelare som inte respekterar detta riskerar straff enligt §10. 

§22 Skulle ett liggande klot förflytta sig på grund av blåst eller på grund av banans lutning etc skall det läggas tillbaka på sin ursprungliga plats. Så är också fallet om klot av misstag flyttas av en spelare, en domare, en åskådare, ett djur eller något föremål i rörelse. För att undvika tvist bör spelarna markera kloten och lillen. Ingen protest angående omarkerade klot eller lille kan godtas och domaren kan döma endast på grundval av klotens och lillens faktiska positioner i terrängen. 

§23 Spelare som spelar en annans klot erhåller en varning; det spelade klotet gäller dock, men skall bytas ut. Om detta upprepas under 
en match ogiltigförklaras den felande spelarens klot och allt som klotet flyttat läggs tillbaka till ursprungsplatsen, eventuellt efter en mätning. Innan spelare spelar måste han rengöra sitt klot från eventuell lera eller annan avlagring. Den som ej efterföljer detta skall dömas enligt §10. 

Det är förbjudet för spelarna att plocka upp spelade klot förrän omgången är avslutad. 

§24 Varje klot som inte kastats enligt reglerna är ogiltigt och allt det har flyttat läggs tillbaka på sin plats. Detsamma gäller för klot som kastats från en annan ring än varifrån lillen har kastats. Motståndaren har emellertid rätt att åberopa fördelsregel och förklara kastet giltigt. I det fallet är klotet godkänt och allt det har vidrört behåller sin nya position. 

Laget som skall kasta lillen måste sudda ut alla tidigare utkastringar i närheten av den ring som ska användas.  
 

POÄNG OCH MÄTNING 
§25 Vid mätning får man, efter att ha markerat dem tillfälligt, flytta de klot och hinder som ligger mellan lillen och klot som skall mätas. Efter mätningen skall de borttagna kloten och hindren läggas tillbaka. Om hindren inte kan flyttas, får poängmätning göras med hjälp av passare. 

§26 Mätningen utförs av den som kastat sista klotet eller av medspelare till denne. Motståndarna äger dock alltid rätt att mäta efter en av dessa spelare. Oavsett rangordningen på de klot som skall mätas och omgångens tidpunkt kan en domare tillfrågas och hans beslut är utan appell. 

Mätning skall utföras med mätinstrument, som varje lag ska ha ett exemplar av. Det är nämligen förbjudet att mäta med fötterna. Spelarna som inte följer dessa bestämmelser kan uteslutas ur tävlingen om de efter domares varning fortsätter att ignorera dem. 

§27 Då en spelomgång är avslutad är varje borttaget klot ogiltigt om det inte markerats. Ingen protest angående detta kan godkännas. 

§28 Poängen är förlorad för det lag vars ena spelare rubbat lillen eller något av de klot som måste mätas. Om domaren vid mätning rör eller flyttar lillen eller ett klot och om, efter ny mätning, poängen fortfarande tillfaller det lag som ursprungligen dömdes som vinnande, dömer han så rättvist han kan. Detsamma gäller om, efter ny mätning, poängen inte tillfaller det lag som ursprungligen dömdes som vinnande. 

§29 När två klot, ett från vardera laget, ligger på samma avstånd från lillen eller vidrör den är omgången oavgjord om det inte finns några klot kvar att spela, och lillen tillfaller det lag som hade vunnit föregående omgång. 

Om bara ett lag har klot kvar spelas dessa och laget får lika många poäng som antalet klot närmare lillen än motståndarens närmaste klot. 

Om båda lagen har klot kvar, skall det lag som spelade det senaste klotet spela igen, därefter motståndarlaget och så vidare växelvis tills ett av lagen tar poäng. När ett lag blir ensamt kvar med klot att spela gäller föregående stycke. 

§30 Varje främmande föremål som fastnat på lillen eller på klot skall avlägsnas före mätning. 

§31 För att kunna godkännas måste varje protest göras till domaren. Protest som lämnas efter det att en match är avslutad och resultatet känt kommer inte att beaktas. Varje lag ansvarar för bevakning av motståndarlaget (licenser, klass, spelbana, klot etc). 
 
 

DISCIPLIN 
§32 Under lottningen och när den offentliggörs måste spelarna vara närvarande vid sekretariatet. En kvart efter det att lottningen 
offentliggjorts bestraffas det frånvarande laget med en poäng som krediteras motståndarlaget. Efter den första kvarten ökar straffet med en poäng för varje fem (5) minuters period. 

Samma bestraffningssystem gäller under tävlingens gång efter varje lottning och efter varje avbrott orsakat av en eller annan anledning. 

Det lag som inte infunnit sig på spelplanen en timme efter det att lottningen offentliggjorts förklaras som slaget. Ett ofullständigt lag har rätt att spela utan att vänta på den frånvarande spelaren men utan att disponera dennes klot. 

Svensk anpassning 
§33 Frånvarande spelare som infinner sig efter det att en omgång påbörjats får inte delta i denna omgång: han får hoppa in i spelet endast från och med följande omgång. 

Frånvarande spelare som kommer senare än en timme efter matchs början förlorar rätten att delta i matchen. Om hans medspelare vinner matchen kan han delta i följande match under förutsättning att laget är anmält i sin helhet. Om tävlingen är en gruppspelstävling får han delta i andra matchen oavsett resultatet av den första matchen.  

En omgång anses vara påbörjad när lillens utkast har skett enligt reglerna. 

§34 Utbyte av en spelare i dubbel, av en eller två spelare i trippel är tillåtet endast till den officiella spelstarten (skott, vissling, utrop), under förutsättning att någon av ersättarna inte var anmälda i tävlingen i ett annat lag. 

§35 Vid regn måste påbörjad omgång avslutas, såvida domaren inte bestämmer annat. Domaren äger ensam med tävlingskommittén rätt att stoppa en omgång på grund av force majeure. Om vissa matcher inte är avslutade då en ny fas i tävlingen inleds (2:a, 3:e match etc) kan domaren i samråd med tävlingskommittén vidta dispositioner eller beslut som han anser nödvändiga för tävlingens gång. Ingen spelare får avlägsna sig från en match eller lämna tävlingsterrängen utan domarens tillåtelse. Har sådan inte givits, följer man bestämmelserna i §32 och §33. 

§36 Alla överenskommelser angående priser och ersättningar är absolut förbjudna. Lagen som spelar final eller annan match och som beter sig osportsligt och nonchalant mot publik, ledare eller domare utesluts ur tävlingen. Denna uteslutning kan medföra att hittills uppnådda resultat inte ratificeras och även bestraffning enligt §37 kan komma ifråga. 

§37 Spelare som inte uppför sig korrekt eller, ännu värre, brukar våld mot ledare, domare, annan spelare eller åskådare riskerar följande 
bestraffningar, beroende på försummelsens grad:  

     1) uteslutning ur tävlingen 

     2) licensindragning 

     3) beslag eller restitution av ersättningar och priser 

Bestraffning som döms mot den felande spelaren kan också dömas mot dennes medspelare. 

Bestraffning 1) och 2) ges av domare. Bestraffning 3) ges av tävlingskommitté som inom 48 timmar med en rapport sänder de beslagtagna ersättningarna och priserna till distriktsförbundet, som beslutar om deras vidare öde. I samtliga fall beslutar Riksförbundet i sista hand. 

Svensk anpassning 

§38 De domare som utsetts att leda tävlingarna skall se till att spelreglerna såväl som de administrativa reglerna åtföljs. De har befogenhet att ur tävlingen utesluta varje spelare eller lag som inte underordnar sig deras beslut. Licensierade åskådare eller avstängda spelare som på grund av sitt beteende kan vara upphov till incidenter på spelplanen skall av domaren rapporteras till distriktsförbundet. Distriktsförbundet kallar då den/de skyldige(-a) spelaren(-na) för att bedöma vilka sanktioner som skall vidtagas. 

§39 Fall som ej förutsetts i dessa regler skall underställas domare som refererar till tävlingens tävlingskommitté. Denna kommitté utgörs av minst tre (3) medlemmar och högst fem (5). Beslut tagna under denna paragraf, av kommittén och domaren samlade i jury, kan inte överklagas. Vid lika röstetal är domarens, tillika ordförande, röst utslagsgivande. 

En korrekt klädsel krävs av varje spelare (bar överkropp och bara fötter är inte tillåtna). Varje spelare som inte hörsammar dessa 
bestämmelser utesluts ur tävlingen efter domarens varning. 

* Minior är spelare som fyller 11 år eller mindre under året. Yngre junior är spelare som fyller 12, 13 eller 14 år under året. Junior är spelare som fyller 15, 16 eller 17 år under året. (SBF:s anm.) 

Dessa regler kan modifieras för att förbättra deras förståelse, vikt och tillämpning.  
 

SVENSKA ANPASSNINGAR 
§2 Slitna klot: 

I Sverige får man spela med klot där fabrikantmärke och viktangivelse är bortslitna om de i övrigt är godkända.  

§3 och §37 Licensen: 

Vid spel i Sverige finns inget krav på att fotografiet på licensen ska vara stämplat av klubben. Man blir inte utesluten ur tävlingen om man inte har korrekt licens, utan blir rapporterad till förbundet. Inte heller kan en domare dra in en licens (§37), utan bestraffningsärendet sköts av Distriktsförbundet.  

§6 Rullstol och rörelsehindrade 

Vid spel i Sverige gäller att rullstolens stora hjul på samma sida som kastarmen ska vara i ringen. Vidare gäller att rörelsehindrade är tillåtna att endast ha en fot i ringen.  

§32 Tidsregeln: 

På årsmötet den 13 mars 1994 gjordes en svensk anpassning av den internationella regelboken när det gäller §32: Den nuvarande lydelsen är:  
      "Under lottning och när den offentliggörs måste spelarna vara närvarande vid vid sekretariatet. Om ett lag ej ställer upp till spel inom fem minuter efter den officiella starttiden, meddelad av sekretariatet, bestraffas det frånvarande laget med en poäng som krediteras motståndarlaget. Därefter ökas straffet med tre poäng för varje fem minuters period. Det lag som inte infunnit sig på den anvisade banan tjugofem minuter efter den officiella spelstarten förklaras som slaget..."  
 
 

ÅLDERSINDELNING 
§7 Åldersindelning 

Minior är spelare som fyller 11 år eller mindre under året. Yngre junior är spelare som fyller 12, 13 eller 14 år under året. Junior är spelaresom fyller 15, 16 eller 17 år under året.